— PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR —

Vážení zákazníci, 

jistě Vám neuniklo, že dne 25. 5. 2018 vstoupí v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zkráceně nazývané jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů (mnohdy hovorově užívána zkratka GDPR). Toto nařízení stanoví právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se až na drobné výjimky týká všech, kdo zpracovávají za různým účelem osobní údaje subjektů osobních údajů tedy i na naší společnosti. V návaznosti na tuto problematiku prosím nepřehlédněte podrobné informace, které se vás v případě, že využijete našich služeb, budou týkat. S těmito je možné se seznámit otevřením odkazu s názvem "Informace pro klienty - GDPR".

chata Karolínka se sídlem Benecko 41 , Benecko 51237 , IČO: 7357938 , zapsaná v obchodním rejstříku , městský úřad Trutnov.

Informace o zpracování osobních údajů  (dále jen "správce") tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25. 5. 2018 informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.

Osobní údaje 

Správcem budou zpracovávány Vaše následující osobní údaje: Jméno, příjmení, bydliště, emailový kontakt, datum narození, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, státní příslušnost, telefonní kontakt, číslo kreditní karty ("osobní údaje") 

Účel zpracování 

Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu smlouvy o ubytování či jiné smlouvy vztahující se k předmětu podnikání Správce, mezi Vámi jako zákazníkem a Správcem, a plnění právních povinností Správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. 

Příjemci osobních údajů

 Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení. Dále příjemci těchto údajů mohou být z titulu plnění právní povinnosti správce - obecní úřad, orgány finanční správy či cizinecká policie. 

Povinnost poskytnout osobní údaje 

Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu smlouvy o ubytování či jiné smlouvy vztahující se k předmětu podnikání Správce. 

Doba zpracování 

Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu smlouvy o ubytování či jiné smlouvy vztahující se k předmětu podnikání Správce, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě. 

Poučení subjektu údajů 

Společnost chata Karolínka informuje své zákazníky, že mají právo: 

a) získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

b) aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

c) aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje. 

d) aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

e) aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci. 

f) vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Správce. 

g) v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů